Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Aftrek voorbelasting bij factuur voor het verrichten van de werkzaamheden

Datum 28-04-2015 - 14:27

Ondernemers mogen de BTW in mindering brengen op de aangifte Omzetbelasting die zij van andere ondernemers in rekening krijgen gebracht. Daarbij kan het voorkomen dat de factuur wordt verstuurd voordat de desbetreffende prestatie wordt geleverd. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat ook in deze situaties de voorbelasting aftrekbaar is op het moment waarop de afnemer de factuur heeft ontvangen.

In de zaak voor de Hoge Raad had een bv, die vastgoed exploiteerde en verhandelde, een nieuw bedrijfspand laten bouwen. De bv had de factuur met de aanneemsom en de btw ontvangen voordat de aannemingsovereenkomst was afgesloten. De factuur vermeldde ook dat betalingen moesten plaatsvinden binnen veertien dagen. In de aannemingsovereenkomst gingen partijen echter uit van een gefaseerde betaling. De vastgoed-bv had de gefactureerde btw afgetrokken in het kwartaal waarin zij de factuur had ontvangen. Zij had echter nog geen betaling gedaan en de aannemer had de gefactureerde btw niet voldaan. De Belastingdienst hief daarom de btw na bij de vastgoed-bv. De bv begon daarop een beroepsprocedure.

Bij wie de BTW naheffen?

De Hoge Raad wees de Belastingdienst erop dat de wet geen datum noemt waarop een rekening op zijn vroegst mocht worden uitgereikt. Facturering vóór levering was dus mogelijk met alle gevolgen voor de btw-aftrek van dien. Wel is het zo dat de inspecteur btw, die alleen verschuldigd is omdat zij is gefactureerd, kan naheffen bij de leverancier of bij de afnemer. Op basis van een besluit zal in zo′n geval de inspecteur in het algemeen zich eerst wenden tot de leverancier. Op deze regel zijn uitzonderingen. De Hoge Raad verwees de zaak door naar een ander hof. Dit hof moest onderzoeken of hier sprake was van btw die alleen verschuldigd was vanwege de facturering. Was dit het geval, dan moest het hof onderzoeken of de inspecteur een juiste afweging had gemaakt bij zijn keuze om de afnemer in plaats van de leverancier een naheffingsaanslag btw op te leggen.


Naar de algemene nieuwspagina