Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Zelfstandigenaftrek en urenregistratie

Datum 06-02-2010 - 20:42

Een ondernemer voor de Inkomstenbelasting heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar voldoet. Hij kan dit bewijzen door zijn uren, besteed aan de onderneming, te registreren. Een urenregistratie die echter te algemeen van aard en te globaal van opzet is, voldoet niet als bewijsmateriaal, aldus het Hof in Amsterdam.

Een ondernemer werkt in dienstbetrekking 32 uur per week bij de juridische afdeling van de gemeente. Jaarlijks werkt hij circa 1.500 uur voor de gemeente. Samen met zijn echtgenote runt hij een financieel en juridisch adviesbureau. De omzet in de jaren 2002 en 2003 bedroeg € 15.000 - € 20.000. Over beide jaren is een verlies uit onderneming aangegeven.

Volgens zijn urenspecificatie heeft de ondernemer 1.767 uren aan de onderneming besteed, maar naar aanleiding van een boekenonderzoek corrigeert de inspecteur de geclaimde zelfstandigenaftrek.

Het hof beslist dat de door de ondernemer overgelegde urenstaat voor 2002 te algemeen van aard en te globaal van opzet is om daarmee het bewijs te leveren dat hij voldoende uren aan zijn onderneming heeft besteed. Het hof wijst er hierbij op dat er geen relatie gelegd kan worden tussen de door de ondernemer genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Een omschrijving als "Erven X" met vermelding 5 uren biedt te weinig aanknopingspunten.

Ook wijst het hof er op dat wekelijks bijna dezelfde werkzaamheden zijn genoteerd en dat daarvoor nagenoeg dezelfde uren worden verantwoord. Voor bijvoorbeeld "uren schrijven, belasting, facturering" is per week meestal hetzelfde aantal uren genoteerd, hoewel dit werkzaamheden zijn die in de regel van week tot week in omvang verschillen. Volgens het hof heeft de ondernemer dan ook niet voldaan aan de op hem rustende bewijslast. Hij heeft geen recht op de zelfstandigenaftrek.


Naar de algemene nieuwspagina